Where are you?


Heartbroken Father God looks at you
He sees all the pain, the fear, and the rejection…

Your heart – ripped open to the point of death
Death – attracting all kinds of filthy animals
After a while only the stench remains
repelling everything but the flies
seeking a place to lay their eggs

Softly His voice echoes:
“Come to Me and I will give you rest”
“Find your delight in Me!”
“I will give you what you need”
“Come, come to Me…”

Fear and unbelief:
the snare that drags you down,
draining your power and strength…
But fear remains the killer…

“Come to Me”
“Come to Me and I will give you rest”
“We have to Guard your heart with all diligence,
for out of it leaps the issues of life”
True life calling you “Come… come away with Me”

©Thomas Dreyer

FREEDOM!!!


YES!
God wants us to walk in freedom. He wants us to live in it, through it and live it out daily! God goes as far as calling FREEDOM in to our lives. It the Old Testament this calling was direct and in the New Testament Jesus became our Jubilee – our freedom as explained in Isaiah chapters 60 and 61.

It is time to enter in… freedom is ours for the taking – it is called for by God Himself…

Say to them: As I live, says the Lord Jehovah, I have no delight in the death of the wicked, except in the turning of the wicked from his way, and so to live. Turn, turn from your evil ways; for why will you die, O house of Israel?
(Ezekiel 33:11)

…therefore I will save My flock, and they shall no more be a prey. And I will judge between lamb and lamb. And I will set up one Shepherd over them, and He shall feed them, My servant David. He shall feed them, and He shall be their Shepherd.
(Ezekiel 34:22-24)

And I will sprinkle clean waters on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from your idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you shall keep My judgments and do them.
(Ezekiel 36:25-27)

Only take heed to yourself and keep your soul carefully, lest you forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. But teach them to your sons, and your sons’ sons.
(Deuteronomy 4:9)

And Jehovah your God will circumcise your heart and the heart of your seed, to love Jehovah your God with all your heart and with all your soul, so that you may live.
(Deuteronomy 30:6)

…for as he thinks in his heart, so is he…
(Proverbs 23:7)

For with You is the fountain of life; in Your light we shall see light.
(Psalm 36:9)

And you shall make the fiftieth year holy, one year, and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee to you, and you shall return each man to his possession, and you shall return each man to his family.
(Leviticus 25:10)

The Spirit of the Lord Jehovah is on Me; because Jehovah has anointed Me to preach the Gospel to the poor; He has sent Me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound;
(Isaiah 61:1)

The Word that came to Jeremiah from Jehovah, after King Zedekiah had cut a covenant with all the people at Jerusalem, to proclaim liberty to them,
(Jeremiah 34:8)

And you had turned today, and had done right in My sight to call for liberty, each man to his neighbour. And you had cut a covenant before Me in the house which is called by My name.
(Jeremiah 34:15)

So Jehovah says this: You have not listened to Me to proclaim liberty each man to his brother, and each man to his neighbour! Behold, I call for freedom for you, says Jehovah, to the sword, to the plague, and to the famine. And I will cause you to be a horror to all the kingdoms of the earth.
(Jeremiah 34:17)

But if he gives a gift of his inheritance to one of his servants, then it shall be his to the year of liberty. Afterwards it shall return to the ruler, but his inheritance shall be his sons’ for them.
(Ezekiel 46:17)

FREEDOM!!!

Met my mond


sal ek jou geheime oopvou
in ‘n lente skemer
in die hart van
September
wannneer die somer
reën amper teen jou
mond lê
sal jou stiltes
in my palms
rus vind
en dan sal ek
rus teen jou
borskas
waar daar ‘n kreet in elke klop is
in elke spier is pyn
ek sal my
mond teen jou pols
sit
en dit alles versag
saggies
sal ek jou
dag-na-dag
beter
bid-praat

© Paula van der Merwe

Ook waar op ons fokus


Ek het gisteraand vir die eerste keer weer ondervind dat daar baie dinge is wat ons kan laat struikel en as ons nie ons oë op Hom hou nie sal ons in die sloot val. Dit is vir my belangrik om te weet en te onthou dat die profetiese bediening en so ook al die ander wat daar was en nog steeds is altyd deel sal uitmaak van God. Sekere van dit wat ons daagliks beleef is ook deel van dit wat God in elkeen van ons se lewe kom doen. Onderskeiding bly belangrik vir elke “ander” of “nuwe”…

Dus is die seisoen vir ‘n sekere doel daar en in elke seisoen mag die fokus ‘n bietjie verskuif, maar nooit weg van Jesus Christus af nie. As Hy dan ons alles is en volgens Paulus als in Hom, deur Hom en tot Hom is en ons in Hom lewe (…want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag, Handelinge 17:28) dan sal ons dus nie fokus verloor nie, mits ons in Hom bly – so ek verstaan dit dat my verantwoordelikheid is om in Hom te bly soos Jesus in Johannes 8:31-31 sê (bly in My), Hom te Volg Johannes 12:26 (As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer) en vir Hom en op Hom te wag vir waarheid en krag. (… net gewillig is en luister). Jesaja 40:20-31 en 1:19.

Ons het vanoggend gesels oor:

Elke goeie en elke volmaakte gawe kom van God af, maar ek moet volkome op Hom vertrou, my begeertes aan Hom gee en dan op Hom wag om dit alles vir my terug te gee. In Sy hand word die onvolmaakte volmaak!!! As ons dus dit wat ons het (van Hom ontvang het) oor gee aan hom dan word dit weer aan ons gegee maar in ‘n beter en meer ‘volmaakte’ formaat…

Sodra ek uit my eie krag iets wil bekom, begeer of wil hê….dan dreineer dit my eie krag maar wanneer ek soos ‘n kind voor Vader se voete gaan sit en wag dat hy dit aan my oorhandig….daar vind ek dan ook my krag !!!! (Hebreërs 3 en 4)

As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.
(Jesaja 1:19)

Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
(Johannes 7:38)

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
(Jesaja 40:28-31)

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
(Jakobus 1:17)

Lekke dag!

Prayer of Surrender


Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding and my whole will. All that I am and all that I possess You have given me. I surrender it all to You to be disposed of according to Your will. Give me only Your love and Your grace; with these I will be rich enough, and will desire nothing more.
(St. Ignatius of Loyola)

Genade…


Hoe verstaan ons die Liefde en Genade van God?
Genade ontbreek nie in hierdie tekste nie!

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
(Matthéüs 7:21)

Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
(Galasiërs 5:18-21)

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
(1 Korintiërs 6:9)

Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
(Efiesiers 5:5)

Al die tekste handel oor die koninkryk van God, Hemel. Dus is my vraag: Wat is die Koninkryk van God…?

Voor ‘n mens na die negatiewe kant van hierdie tekste kyk moet daar eers gekyk word na Genade…

Die wyse of manier hoe en waardeur God met Sy kinders en die wêreld handel is liefde. Ek verstaan liefde as ‘n weg waarop gewandel word. God wandel op hierdie weg, maar ook is Hy hierdie weg – soos Johannes sê, “God is Liefde”. God se interaksie met die mens is slegs deur hierdie weg en daarom roep Hy die mens na hierdie weg toe. Hierdie weg het grense, wat geregtigheid genoem word. Hierdie grense is dit wat God God maak en ook ‘n vasgestelde “wyse” bepaal waar interaksie tussen die mens en God plaasvind. Die een grens van hierdie weg is “Geregtelikheid” en die ander is “Genade”. In “Geregtelikheid” is die wet, die waarheid en die woord van God. In “Genade” is liefde en “Barmhartigheid”. As ons deur die hele Bybel gaan kyk is dit baie duidelik dat God met hierdie weg, of wyse met die mens gehandel het. Die tabernakel is net ‘n ander beeld wat hier selfde weg voorstel.

As daar dan gepraat word van God se “Getrouheid”, verwys dit na hierdie weg, dus sal God nie op geen ander wyse as die met ons werk nie.

Johannes, in verwysing na Jesus, sê in Johannes 1:14 “… vol van genade en waarheid.” En in Johannes 1:17 “…die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Dus is dit ook dieselfde weg waarmee Jesus gekom het.

Jesus het gesê in Johannes 12:26 “As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.”

As ons hierdie weg beter verstaan dan sal ons ook kan begryp wat die hele ding omtrent Genade is. In Jesaja 35:8-9 “En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel—selfs die dwase sal nie dwaal nie. Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;”.

Dus word ons geroep om na hierdie weg te soek sodat ons op ‘n plek kan kom waar God direk met ons interaksie kan hê. Jeremia 6:16 “So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.”

Genade en die Koninkryk van God is om op hierdie weg te wandel…

Who Are You Lord?


“Who Are You Lord?”

“I Am”

“Who Is I Am?”

“I Am Love,
I Am Peace,
I Am Grace,
I Am Joy,
I Am The Way,
The Truth,
The Life,
The Light.
I Am The Comforter,
I Am Strength
I Am Safety,
I Am Shelter,
I Am Power,
I Am The Creator,
I Am The Beginning And The End,
I Am The Most High.”

“Then, Who Am I?”

“You Are Mine!”

© Thomas Dreyer

The Life-Giver

%d bloggers like this: