Category Archives: #GENADE

GRACE AND REST


I took the liberty to post this article, it was posted by a brother on FB…He is Asian so there is a little bit of broken English but it was so good I had to share it…

I had pleasant encounter with one of my former elder’s wife recently and I was delighted to see her. Although our encounter was brief the short fellowship was sweet. She did express her surprise whilst we have not conducted any Gospel rallies, my church has grown significantly both in quantity and quality. As a caring and loving lady she also expressed to me her concern on our preaching and our emphasis on grace and on rest. How can we tell people to do nothing?

Here is a common misunderstanding. When we preach grace we mean we are to rest in the FINISHED work of Christ. We do mean not resting and doing nothing. Resting in the FINISHED work of Christ allows us to do what HE wants us to do and not what we think we should do. Further it is HE that work in us to DO and to WILL.

Many at times we are so busy doing what we think we should be doing rather than resting on what Jesus had done. Our battle today is no longer to eradicate sin in our lives but to manifest the reality of Christ in us. It is only by allowing Jesus to be form in us that we can be mortified sin in our bodies. This is done by realizing our position in Christ as being dead to sin ALREADY.

Why does God ask us to live according to faith? I think it is because He realizes from the scope of eternity, that the fact that we are dead to sin IS our real reality. God calls us to believe this to be our real reality because it IS the real reality. It is when we believe His reality, we begin to manifest the finished work of Jesus in our lives. That is how we overcome sin by faith. Not by power nor by our might but by the operation of the Spirit of Christ.

That I believe is why Paul tells us our position before he tells us what to do. In fact I believe Paul does not tell us what to do but what to believe. According to Paul our behaviour is really the product of our belief. Our belief dictates what we do. This is the mystery. That God can be in us through Christ. The hope of Glory.

As such the reality is this. We cannot serve a God who is not served by human hands. Yet the book of Hebrews tells us that HE purged our conscience to serve a living God. This means my Father cannot be served by people who have a conscience which is NOT PURGED. In context, a CONSCIENCE that is NOT PURGED is a conscience who does not believe that is fully forgiven.

It is no wonder why God cannot be served by HUMAN hands. These are hands which based on a righteousness which requires to be CONSTANTLY be forgiven. This is our default mode. Forgiveness based on our asking, our begging and on a basis that we pride ourselves with a guilty conscience or sin conscienceness.

The writer of Hebrews exhort us to believe our sins are forgiven once and FOR ALL. Hence a purged conscience. That is when we are fit to serve a Holy God. We serve God hence with the WOUNDED HANDS of Jesus not by human effort.

I verily state this serving God with HUMAN hands is serving Him with our effort. It is the same thing Cain did. It is the same thing that Saul did. It is the very thing the Pharisees did. It is serving God to have your conscience clean. This is the “sin” that the writer of Hebrews is referring to in Hebrews 10. This is the sin that he refers to as “if we sin wilfully there is no more sacrifice for sin”. The belief that your conscience needs to be clean regularly.

I have come to understand that my sins are forgiven ONCE and FOR ALL. In fact if you read the verse” just as a man is destine to die once and face judgement” it is followed by “so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.”

We read Hebrews 9:27 so often out of its context. If you read it again together with Hebrews 9:28 you will realize the focus is not about God’s judgement but about HOW COMPLETE God’s forgiveness is. There are 2 certainties: DEATH and TAXES. We only die once and we remain dead. In the same manner the writer of Hebrews tells us that Christ need die only ONCE and you remain FORGIVEN forever. He has taken the sins of many people.

Hence it is my humble submission if we preach to people that they are guilty until they begin to serve God is to preach a religion of “AN UNPURGED CONSCIENCE” which in actual fact is a SERVICE OF HUMAN HANDS. It results in people trying to please God for the purpose of having their conscience cleared. That is dead works.

Jesus is still serving today. He serves through my body. I am in His temple. Notice that when Jeremiah whipped the people in the temple he said 3 times: The Lord does not live in the temple any more. Notice when Jesus did the same thing he said “tear this temple down and I will build it up in 3 days”. Notice Jesus is echoing Jeremiah. God does not live in the Temple any more. Jesus said HE IS THE TEMPLE.

Paul now tells us We are his Holy Temple. He now lives in US not in some temple in heaven. That is why Jesus said when he healed the man “To prove to you that the Son of Man have authority to forgive sins ON EARTH!” God is no longer dwelling far away in heaven. He is in US.

Hence it is HE that breathes and lives in me and He is the one serving. That is why I rest and He works. That is why I come to him with “fear and much trembling” so that it is not my eloquence. NOT MY BLOOD SWEAT AND TEARS. It is by the power of the Holy Spirit. It is BY HIS BLOOD SWEAT AND TEARS on the cross. The Blood Sweat and Tears is a done deal! It is not a deal yet to be done…

That is why I preach about God’s rest. That is also why my church despite little effort on the part of the believers is growing. It is because Jesus is working. It is also because of that I have no glory but Jesus receives ALL the glory. I boast of my Lord. He is AWESOME AND DESERVES ALL MY WORSHIP.

Simon

Ken jy die God van Abraham, Isak en Jakob?


Ken jy God werklik?
Het “Die God van Abraham, Isak en Jakob” enige betekenis vir jou?
Die Israeliete het hom geken as “Die God van Abraham, Isak en Jakob”.
Hulle het presies geweet na wie verwys word en geweet dat Hy:

  • die Skepper van alle dinge is,
  • die Verlosser van die wêreld is,
  • die God is wat vir Abraham ‘n seun op die ouderdom van’ n 100 jaar gegee het,
  • die God is wat Isak en Jakob se families gered van hongersnood,
  • die God is wat Sy volk uit Egipte gered het,
  • die God is wat Sy volk deur die Rooi See geneem het,
  • die God is wat Sy volk deur die woestyn gelei het,
  • die God is wat Sy volk deur die Jordaan rivier geneem het,
  • die God is wat Sy volk in die seëninge en beloftes wat Hy vir hul gehad het ingelei het…

Al hierdie beeld God se grootheid en almagtigheid uit en is saamgevat in Sy naam, “Die God van Abraham, Isak en Jakob”!
Sy naam het sy volk in verwondering en bewondering gebring, en daarom aanbid hulle Hom vir wie Hy is.

Jy moet hierdie naam van God vir jouself ontdek, die NAAM wat die wêreld laat still staan om jou as jy dit net hoor of daaraan dink.
Die naam wat Sy heerlikheid en almagtigheid, Sy liefde en beskerming en Sy genade en waarheid uitskreeu in jou binneste, ‘n naam wat Hom ‘n werklikheid vir jou maak…

Kyk hoe die mense in die Bybel die Naam van God deel van hulle gemaak het:

…wil U dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en doen volgens alles waaroor die uitlander U sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u Naam mag ken, om U te vrees soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u Naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het.
(1 Konings 8:43).

… o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het— wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!
(Psalms 8:1-10).

En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!
(Psalms 9:11).

Daarom sal Ek dank U, o HERE, onder die nasies, en psalmsing tot eer van u naam,
(Psalms 18:49).

U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd.
(Psalms 45:18).

Vir ewig sal ek U loof, omdat U dit gedoen het; en ek sal u Naam verwag, want dié is goed, in teenwoordigheid van u gunsgenote.
(Psalms 52:11).

Só wil ek psalmsing tot eer van u Naam tot in ewigheid, om my geloftes te betaal, dag ná dag.
(Psalms 61:9).

… Ons loof U, o God, ons loof, en naby is u Naam; hulle vertel u wonders.
(Psalms 75:2).

Mag jy God in jou daaglikse lewe so ontdek en Hom toelaat om meer en meer deel van jou te word …

Heilig en Almagtige Vader,
Heerlike en wonderlik is U Naam!
God, ek het U nodig
Maak oop my oë, my ore, my gedagtes, my hart
Sodat ek mag weet, verstaan en begryp
Dat ek meer en meer van U kan sien en hoor
Kom openbaar Uself aan my daagliks
Wees vir my ‘n tasbare God
‘n God wat vir my eg is …
Wees my God en Verlosser vandag
Ek bid in Jesus Naam.
Amen

From whence comes my help


I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the LORD, Who made heaven and earth, Who are faithful forever; Our Shepherd, our Maker and Creator, our Keeper who neither slumber nor sleeps and will never forsake the works of His hands !!!

This prayer is a combination of the following verses:

‘For thus says the Lord GOD: “Indeed I Myself will search for My sheep and seek them out. As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out My sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them to their own land; I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys and in all the inhabited places of the country. I will feed them in good pasture, and their fold shall be on the high mountains of Israel. There they shall lie down in a good fold and feed in rich pasture on the mountains of Israel. I will feed My flock, and I will make them lie down,” says the Lord GOD. “I will seek what was lost and bring back what was driven away, bind up the broken and strengthen what was sick; but I will destroy the fat and the strong, and feed them in judgement.”
(Ezekiel 34:11-16)

“I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees; and the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd; and I know My sheep, and am known by My own.
(John 10:11-14)

For your Maker is your husband, The LORD of hosts is His name; And your Redeemer is the Holy One of Israel; He is called the God of the whole earth.
(Isaiah 54:5)

But now, O LORD, You are our Father; We are the clay, and You our potter; And all we are the work of Your hand.
(Isaiah 64:8)

A Song of Ascents. I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the LORD, Who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber. Behold, He who keeps Israel Shall neither slumber nor sleep. The LORD is your keeper; The LORD is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, Nor the moon by night. The LORD shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The LORD shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.
(Psalms 121:1-8)

The LORD will perfect that which concerns me; Your mercy, O LORD, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.
(Psalms 138:8)

Your sun shall no longer go down, Nor shall your moon withdraw itself; For the LORD will be your everlasting light, And the days of your mourning shall be ended. Also your people shall all be righteous; They shall inherit the land forever, The branch of My planting, The work of My hands, That I may be glorified.
(Isaiah 60:20-21)

Waar sal my hulp vandaan kom


Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid; Ons Herder; ons Maker en Formeerder; ons Bewaarder wat nooit sluimer of slaap nie en wat nooit laat vaar die werke van Sy hande nie !!!

Hierdie gebed is ‘n samestelling van die volgende verse:

Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE. Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is.
(Esegiël 34:11-16)

Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.
(Johannes 10:11-14)

Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word.
(Jesaja 54:5)

Maar nou, HERE, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons almal is die werk van u hand.
(Jesaja 64:8)

‘n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
(Psalms 121:1-8)

Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, HERE, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!
(Psalms 138:8)

Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit—as lote deur My geplant, ‘n werk van my hande, tot my verheerliking.
(Jesaja 60:20-21)

Genade…


Hoe verstaan ons die Liefde en Genade van God?
Genade ontbreek nie in hierdie tekste nie!

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
(Matthéüs 7:21)

Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
(Galasiërs 5:18-21)

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
(1 Korintiërs 6:9)

Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
(Efiesiers 5:5)

Al die tekste handel oor die koninkryk van God, Hemel. Dus is my vraag: Wat is die Koninkryk van God…?

Voor ‘n mens na die negatiewe kant van hierdie tekste kyk moet daar eers gekyk word na Genade…

Die wyse of manier hoe en waardeur God met Sy kinders en die wêreld handel is liefde. Ek verstaan liefde as ‘n weg waarop gewandel word. God wandel op hierdie weg, maar ook is Hy hierdie weg – soos Johannes sê, “God is Liefde”. God se interaksie met die mens is slegs deur hierdie weg en daarom roep Hy die mens na hierdie weg toe. Hierdie weg het grense, wat geregtigheid genoem word. Hierdie grense is dit wat God God maak en ook ‘n vasgestelde “wyse” bepaal waar interaksie tussen die mens en God plaasvind. Die een grens van hierdie weg is “Geregtelikheid” en die ander is “Genade”. In “Geregtelikheid” is die wet, die waarheid en die woord van God. In “Genade” is liefde en “Barmhartigheid”. As ons deur die hele Bybel gaan kyk is dit baie duidelik dat God met hierdie weg, of wyse met die mens gehandel het. Die tabernakel is net ‘n ander beeld wat hier selfde weg voorstel.

As daar dan gepraat word van God se “Getrouheid”, verwys dit na hierdie weg, dus sal God nie op geen ander wyse as die met ons werk nie.

Johannes, in verwysing na Jesus, sê in Johannes 1:14 “… vol van genade en waarheid.” En in Johannes 1:17 “…die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Dus is dit ook dieselfde weg waarmee Jesus gekom het.

Jesus het gesê in Johannes 12:26 “As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.”

As ons hierdie weg beter verstaan dan sal ons ook kan begryp wat die hele ding omtrent Genade is. In Jesaja 35:8-9 “En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel—selfs die dwase sal nie dwaal nie. Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;”.

Dus word ons geroep om na hierdie weg te soek sodat ons op ‘n plek kan kom waar God direk met ons interaksie kan hê. Jeremia 6:16 “So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.”

Genade en die Koninkryk van God is om op hierdie weg te wandel…