Category Archives: #GEBEDE

Ek voel verlore…


Soms voel ons verlore en alleen en niemand kan ons help nie…
Dit is dan goed om te sien dat Dawid (‘n man na God se hart) ook sulke tye beleef het, maar hy (Dawid) het geweet dat as ‘n mens so verlore voel is daar net Een wat kan help:

U, o HERE Here, hanteer my goed om u Naam ontwil; omdat u goedertierenheid goed is, red my. Want ek is ellendig en behoeftig, en my hart is deurwond in my binneste. Ek gaan heen soos ‘n skaduwee as dit lank word; ek is afgeskud, my knieë is lam en my vlees is swak. Help my, HERE my God! Verlos my na u goedertierenheid…
(Psalms 109:21-27.)

Globale dag van gebed 2007


Die Globale dag van gebed is Sondag die 27ste Mei 2007. Wat my op geval het is die redes waarom daar gebid moet word en word in Jesaja 12 baie mooi saamgevat:

Ek dank U, HERE, u toorn is afgewend, en U het my vertroos. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie; want die HERE HERE is my krag en my Psalm, en Hy het my tot heil geword. En ons sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En ons dank die HERE, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy Naam hoog is! Ons sing Psalms tot eer van die HERE, want Hy het heerlike dinge gedoen; laat dit bekend wees oor die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde.

Hierdie globale dag van gebed word ingelei met tien dae van gebed wat op die 17de begin het. Die volgende word voor gebid:

  • 17de – Soek eers die Koninkryk van God
  • 18de – Groei in verenigde gebed
  • 19de – Vervulling met die Heilige Gees
  • 20ste – Keer terug na God in berou
  • 21ste – Jaag die Vrede van Christus na
  • 22ste – Bekragtig die volgende generasie
  • 23ste – Die uitbasuin van God se stem
  • 24ste – Lyding tot eer van Jesus
  • 25ste – Die genesing van Christus
  • 26ste – Die seëning van Christus

Ons as mense is afhanklik van God en mekaar en gebed is dit wat almal, ons en God, nader aan mekaar bring. As verhoudings deurmekaar is en God soms vêr voel, is gebed die antwoord wat met ‘n band van liefde soos ‘n lus ons omvou en nader aan mekaar bring. Die motivering agter gebed is liefde en gebed is dus nie gebou op begeertes, opdragte of straf nie. Soos baie dinge wat in die Woord van God aan ons gesê word om te doen is gebed daarby ingesluit, maar net so is al hierdie ander dinge nie opdragte van straf nie maar in ons verhouding met God, dade van liefde…

Bid hierdie week en veral Sondag vir ons land t.o.v. die punte wat hier bo genoem word.
Gaan uit en wees ‘n seën…

Keer terug na Hom!


Daar is ‘n uitnodiging aan die mens “Keer terug na My…” Die woord van God is vol daarvan.

Sluit tog vriendskap met Hom, sodat jy vrede kan hê; daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Neem tog uit sy mond onderrig aan, en lê sy woorde weg in jou hart. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word; as jy die onreg verwyder uit jou tent. En gooi die gouderts in die stof en tussen die rotse van die spruite die goud van Ofir. Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en stawe silwer vir jou. Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou aangesig tot God ophef. Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou verhoor; en jy sal jou geloftes betaal. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand; en oor jou weë skyn ‘n lig. As dit dan afdraand loop, dan sê jy: Boontoe! En hom wat neerslagtig is, verlos Hy. Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie: ja, hy word gered deur die reinheid van jou hande.
(Job 22:21-30.)

In daardie dag sal daar wees ‘n wingerd van skuimende wyn – sing daarvan! Ek, die HERE, bewaak dit: elke oomblik sal Ek hom bevogtig; Ek sal hom nag en dag bewaak, sodat niks hom kan tref nie. Geen grimmigheid is by My nie. Kry Ek doring of distel daarin, in oorlog sou Ek daarop aanval en dit vertrap, dit alles saam verbrand, maar hulle sal my beskutting aangryp, en vrede met My maak, ja, vrede met My maak. In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die hele wêreld sal vul met vrug.
(Jesaja 27:2-6.)

Net so kan ons ook Suid Afrika ‘n land gevul met die goeie vrug van die Heilige Gees (Galasiërs 5:22-23.) laat wees.

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
(Filippense 4:6-9.)

Ja, ons land se toekoms is in ons hande, maar ons kan dit in die hande van ‘n Almagtige God plaas deur net terug te keer na Hom en in Sy weë te wandel.

SUID AFRIKAAAA!!!


Hierdie wêreld van ons is vol hartseer, verlange en pyn. Ons kan maar probeer soos ons wil, nooit sal ons onsself daarteen kan beskerm nie. Al wil ek ook kan ek nie iemand se pyn weg vat nie en net so min my kind beskerm daarteen.

Daar is nou al mense wat nie meer eiendom in Suid Afrika wil besit nie, net nou kry dit skade. Mense wat nie wil kinders hê in so ‘n deurmekaar land nie. Dink net daaraan, as dit jou uitkyk word moet jy ophou lewe of maar jou goedjies pak en beter weivelde gaan soek. Daar is nie ‘n plek op hierdie aardbol waar jy ‘n 100% veilig sal wees nie. As dit jou soeke geword het is jy verseker besig om agter niks aan te hardloop en wat jy gaan vind sal altyd ‘n teleurstelling vir jou wees.

Daar is niks so aanpasbaar soos die mense in die hele skepping nie. Met ons alles, ons totaliteit kan ons hierdie wêreld verander, daar is net een probleem, ons wil onafhanklik wees en alles vir onsself doen… dit gaan nooit werk nie! Die mens is nie onafhanklike wesens nie, maar interafhanklike wesens. Dit is in samewerking dat ons ‘n verskil in mekaar se lewens maak en so ook in hierdie land van ons. Suid Afrika word genoeg afgebreek en sleggemaak dat ons dit begin glo het.

Dit is tyd om die goeie in Suid Afrika te soek en te vind, dit raak te sien en dan volheid daarvoor te lewe. Elkeen van ons het ‘n verantwoordelikheid t.o.v. ons land en as jy nie het nie moet jy maar vir jou ‘n ander land loop soek, een waarvoor jy bereid is om voor te lewe. Ons lewe nie net vir ons self nie, maar vir elke persoon wat in hierdie land van ons lewe. Die seer, haat en pyn wat hardop ween en skreeu is deel van elkeen van ons en moet ook uiting daaraan kan gee, maar daarna ook lewe kan spreek en ook gee!!!

Dit is Suid Afrika ons land, my land…

Daar is net een plek waar ons hierdie lewe kan vind, die lewe wat ons land gaan red, dit is Sy lewe!! Laat ons dan nou na Hom toe gaan sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang vir Suid Afrika in hierdie tyd van nood. Hy het ons dan uitgenooi “

…kom na My toe almal wat honger en dors, want wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

en as my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.
(2 Kronieke 7:14.)

Laat ons dan voor Sy genadetroon neerbuig en Hom aanroep vir ons land Suid Afrika!

vrou-mens


Skadu-kol.
Verras kom kuier jy vandag weer in my hart
Vrou-mens ek soek na jou
En na die bekoorlikheid van jou siel se
Sagte
Ribbebeen kontoere
Ek pleit vir redding en ken van kruip
Tussen die skare deur
Stof op jou wange
En huil in jou skoot
Reik jy na Sy kleed se soom
En daar word jy van bloeding genees
En bo ons almal
Dogter genoem.
In naam en wees
In jou nood
Kon die lap om Sy enkels
Jou enigste hoop wees
En Hy
Het jou aanraaking herken…

…Jou in my hart
Vas geklem.

© Paula van der Merwe

Met my mond


sal ek jou geheime oopvou
in ‘n lente skemer
in die hart van
September
wannneer die somer
reën amper teen jou
mond lê
sal jou stiltes
in my palms
rus vind
en dan sal ek
rus teen jou
borskas
waar daar ‘n kreet in elke klop is
in elke spier is pyn
ek sal my
mond teen jou pols
sit
en dit alles versag
saggies
sal ek jou
dag-na-dag
beter
bid-praat

© Paula van der Merwe

Prayer of Surrender


Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding and my whole will. All that I am and all that I possess You have given me. I surrender it all to You to be disposed of according to Your will. Give me only Your love and Your grace; with these I will be rich enough, and will desire nothing more.
(St. Ignatius of Loyola)