All posts by lewegewer7

Christ Alone Ministries South Africa


Bringing the whole Gospel to the nation by email so that believers can become wholly and holy dependable on God.

We offer free weekly Christian messages by email as well as a free prayer and guidance service by email to all believers. Also included in our weekly email is a children’s message as well as a fresh testimony.

Weekly messages of encouragement is also send to ministers encouraging them to stand firm in the calling to which God has called them.

For prayer or guidance or to subscribe to our weekly message service please forward us your email address to christalone@telkomsa.net.

7 Swaan street
Tedstoneville
Gauteng – 1428
South Africa

Johan Terblanche (Christ Alone Ministries)

Waar kom Kersfees vandaan?


OPGEDATEER 16/12/2018

lantrens

Die meeste mense dink verkeerdelik dat Kersfees ontstaan het uit ‘n klomp heidense feeste. Baie onkunde bestaan oor die ontstaan en tradisie van hierdie fees. Dit is gewoon nie waar dat Kersfees vanuit ‘n heidense agtergrond begin het nie. Die grootste deel van die vorm daarvan en inkleding kom uit ‘n bepaalde Ou Testamentiese (OT) fees.

VOOR CHRISTUS

Die wortels en betekenis van Kersfees lê in ‘n fees wat deur gelowiges gehou is lank voor CHRISTUS se tyd.

In 168 v.C. het die Siriese Griek, Antiochus Epifanus, Jerusalem binnegeval en die tempel ontheilig deur onder meer ‘n standbeeld van Zeus daarbinne op te rig en varke op die altaar te offer, die varkvet op die boekrolle van die OT Bybel en tempelgoedere te sprinkel en die tempel sodoende te verontreinig. JESUS verwys na hierdie gebeure in Mat 24:15 as die “gruwel van verwoesting”. (Vgl. Daniël 9:17 ens.). Die Joodse gelowiges van die OT word in daardie tyd selfs gedwing om varkvleis te eet. Die opstand wat hierop gevolg het, staan bekend as die Makkabeër opstand onder leiding van die seuns van Matatias. Hierdie gebeure gee aanleiding tot die grootste deel van die boek van Daniël.

Deur die Makkabeër opstand slaag die Jode (Judas Makkabees) daarin om Jerusalem te herower van die Siriërs en op die 25 ste Kislev (kom met min of meer met ons maand Desember ooreen) in 164 v.C. word die tempel weer gereinig. Hierdie wyding van die tempel word later in ‘n fees herdenk wat bekend staan as die Chanoeka en tot vandag toe word dit deur die Jode gevier. Op watter dag? Die Oosterse ekwivalent van 25 Desember: Op watter dag is die tempel ontwy deur Antiogus? 25 Kislev 167 v.C. Onthou dat die Oosterse jaarkalender van die Westerse jaarkalender verskil. (Die Oosterse berekening van die jaar word met die maan gedoen, terwyl die Weste ‘n vaste siklus het volgens die son. Dit neem ‘n uitvoerige afsonderlike bespreking om dit te verduidelik.) Chanoeka word gevier van 25 Kislev tot 2 Tevet as Kislev 30 dae het, en tot 3 Tevet as Kislev 29 dae het. Dit kan voor, op of na die 25 Desember val omdat die Joodse kalender volgens die maan bereken word.

Die fees staan in die Ou Testamentiese tyd al bekend as die fees van die ligte, die Chanoeka, of die fees van die tempelwyding. Almal wat dit bygewoon het, het kerse en ligte en lampe gedra op pad na die tempel. Palmtakke en ander takke is rondgeswaai. Hoe is die fees van die tempel se inwyding dan in verband te bring met ligte en lampies? Die ligte word aangesteek om die wonderwerk te herdenk van die klein kruikie heilige kandelaar olie wat in die tempel ontdek is nadat die heidene uit die tempel gedryf is en wat agt keer langer gebrand het as normaalweg tot tyd en wyl die nuwe heilige olie voorberei kon word. Dit is die wonderwerk van die olie wat so lank gehou het, wat die Goddelike bevestiging en seël was op die her-ingebruikname van die tempel, wat gevier is met die Chanoeka fees. Die ligte simboliseer hierdie vryheid.

Die olie self was in die Ou Testament beskou as die simbool van die GEES van GOD. הוהי חוך . Die sewevoudige kandelaar (minora) is heeltyd onafgebroke in die tempel gebrand. As u Ex 25:31-35 lees sal u sien dat die kandelaar soos ‘n amandelboom en dié se takke moes lyk. Daarom is die ligte wat aan die boom hang, direk te verbind aan hoe die kandelaar daaruit gesien het.

‘n Kenmerk van die fees, voor CHRISTUS se tyd al, is die vrolike atmosfeer (1 Makkabeus 4:56-59) en die geskenke wat die Jode aan mekaar gegee het. Die fees word begin deur eers een kers na sononder aan te steek in die gesin. Elke verdere aand word kumulatief nog ‘n volgende kers aangesteek totdat daar met die agtste aand agt kerse brand. Ook lampe is voor die huise aangesteek. In die tempel word die Hallel gesing (Psalm 113-118) wat ook tydens Paasfees deur alle tye gedoen word. Hierdie Chanoeka fees wat op die 25 ste Kislev (Desember) gevier is, dien as agtergrond van Johannes 10:22, Johannes 8:12, en Psalm 30. Onnodig om te sê dat kinders, reg van die begin af, hierdie fees die meeste geniet het. Die fees was so gewild dat geskiedskrywers beskryf hoedat dit in die aand gelyk het of Jerusalem aan die brand was. Soos wat die mense op pad aangestap het na Jerusalem met hulle brandende lampies, is die hele omgewing in een sprokiesland omskep. Geskenke is vir die kinders versteek in die huise en op ‘n gegewe tyd moes hulle daarna begin soek. Onthou, ons praat van die fees in die Ou Testamentiese tyd en kan aanvaar dat die kind JESUS ook hierdie fees gevier het.

JESUS CHRISTUS van Nasaret is die vervulling van die Wet. In Hom het die hele Ou Testament profeties in vervulling gegaan. Ook die Chanoeka fees, die Fees van die Ligte, die fees van die Tempelwyding.

NA CHRISTUS

Na JESUS se hemelvaart het die dissipels besef dat Hy die ware Tempel is soos Hy gesê het, en dat die ware Lig in Hom alleen is. GOD met ons. Matthéüs 1:23 : “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: GOD met ons.” Die fees van die tempelwyding van die Ou Testament het hulle in die CHRISTUS vervulde vorm van die ware tempelwyding gevier. JESUS se menswording is van toe af herdenk op dieselfde dag as die ou fees van die tempelwyding of fees van die ligte. Kersfees was aanvanklik nie te verstaan as die letterlike geboorte van JESUS nie, maar dat JESUS as die Tempel van GOD en die ware Lig na die aarde gekom het. In daardie sin wel die menswording of geboorte.

In die vroeë Kerk is die geboorte van JESUS op hierdie dag, 25 Desember gevier en agt dae daarna die besnydenis van JESUS (in nomine Jesus) op 1 Januarie. Kersfees is vooraf gegaan deur vier Adventsondae, 1. ad te levavi (Ps 25:1). 2. populus Sion (Jes 30:19). 3. gaudete (Filippense 4:4) en 4. rorate coeli (Jesaja 45:8). Die Oosterse Kerk vier ‘n verdere epifanie fees op die 6 Januarie (Matthéüs 2:1-12).

Die Kersboom-gebruik het waarskynlik ontstaan omdat die ligte / lampe in hierdie feestyd aanvanklik aan ‘n amandelboom boom buite die huis opgehang was (onthou die minora in die vorm van ‘n amandelboom!) en later binne in die huis ingebring is. Soos wat die christendom in Europa inbeweeg het, het die soort boom verander.

Natuurlik kan alles rondom Kersfees ook op ‘n wêreldse manier verdraai word en die ware kern daarvan misgekyk word. Ons glo dat ons erkenning moet gee vir diegene wat in CHRISTUS ook gewerk en getuig het. Dit bring ons by Kersvader. Die weldoener by uitnemendheid naamlik, (Sint) Heilige Nicolaas (280-345 n.C.) uit die Grieks-Ortodokse geskiedenis, se optrede is ineengeweef met hierdie dag omdat hy altyd geskenke aan kinders en minder bevoorregtes uitgedeel het. Hy was ‘n werklike gelowige wat soveel verrig het dat hy vir altyd onthou word in die Kersvader figuur.

Aanvanklik was ek van mening dat die ronde krans wat sommige mense op hulle voordeure in die Kerstyd sit, van heidense oorsprong was soos wat destydse heidene in die misteltakke (voëlent takke, Eng. “mistletoe”) geglo het. Hierdie heidense gebruik was geleë in die ritueel om mirte blomme en takke deur die Druïdes (heidense priesters van die ou Germane) met ‘n goue sekel op ‘n bepaalde tyd te sny vir allerhande rituele gebruike.

Navorsing oor die Boek Ester (wat die Hebreeuse naam Hadassa, dit beteken mirre, gehad het) het nuwe inligting oor die gebruik van mirre in die Kerstyd vir my ontsluit. Die Europese ekwivalent van mirre is die mirteboom, waarvan die “mistletoe” bloeiwyse van dieselfde familie is. Die gebruik om goud, wierook en mirre met Kerstyd as simbole van JESUS se geboorte te vestig, het uiteindelik gelei tot die gebruik van die Europese mirre op die voordeure van gelowiges in die vorm van die kransie.

LIEDERE

Die twee mees bekendste liedere rondom Kersfees is “Gloria in excelcis Deo” n.a.v. Lukas 2:14 en “Stille nag, heilige nag”. Eersgenoemde is al gesing so vroeg soos die 2de eeu N.C.

“Stille nag, heilige nag” het op 24, 25 Desember 1818 sy beslag gekry toe ‘n priester, vader Joseph Mohr van Hallein (Oostenryk) ontbied is na ‘n arm vrou wat geboorte geskenk het aan ‘n kind. Die ouers het gevra dat hy die kind moet kom seën. Hy het na die baba gegaan en was so aangeraak deur die moeder se geloof, dat, toe hy die aand terugkeer, en sien hoe fantasties die ligte lyk van die mense wat met hulle lampe na sy Kerkgebou toe vir die Kersfees op pad was, hy die onverbreeklike verband met JESUS se eie moeder en die geboorte van haar Kind op ‘n besondere manier ervaar het. Hierdie inspirasie het gelei tot die woorde van hierdie lied nog daardie selfde aand. Die volgende dag 25 Desember 1818 het sy vriend en musiekonderwyser, Frans Xavier Gruber, die wysie binne ‘n uur gekomponeer en “Stille Nag” is dieselfde dag in die erediens gehoor!

Deur Willie Prinsloo

KERSVADER

St Nikolaas is gebore ongeveer 280 AD in Patara, Lycia, ‘n gebied wat deel uitmaak van hedendaagse Turkye. Hy het albei sy ouers as ‘n jong man verloor en na bewering sy erfenis gebruik om die armes en siekes te help. Hy was ‘n baie goeie man en het ‘n reputasie gehad om die armes te help en geheime geskenke aan mense te gee wat dit nodig gehad het. Hy was ‘n toegewyde Christen en het later as biskop van Myra gedien, ‘n stad wat nou Demre genoem word. Die roem van die heilige Nikolaas van Myra het skielik gegroei na sy gevangenis en die daaropvolgende dood (345 AD) in die hande van die Romeinse Keiser, Diokletianus. Reeds in die sesde eeu is kerke in sy eer in Europa gebou. Teen die Middeleeue het hy die beskermheilige van beide Griekeland en Rusland geword. Toewyding aan Nikolaas het gedurende die Protestantse Hervorming van die vyftiende eeu afgeneem. Slegs in Nederland, alhoewel ‘n Protestantse volk, is die legende van Nikolaas in stand gehou en gevier. Die Nederlanders het sy feesdag op 6 Desember behou as die tyd om geskenke te bied aan kinders wat hul skoene die nag van te vore uitgelaat het. Dit was die Hollanders wat die gebruik van “Santa Claus” die wêreld in versprei het. Teen die middel van die negentiende eeu was dit die fokus waaroor Kersfees gedraai het (Ensiklopedie van Wêreldbiografie, 2004. St. Nikolaas. The Gale Group Inc.).

 

Varkgriep


 • Varkgriep verwys na griepgevalle wat veroorsaak word deur Ortomixovirusse wat endemies is tot varke.
 • Varkgriep was algemeen onder varke en seldsaam in mense.
 • Die variasies kan gewoonlik egter nie van mens-tot-mens oorgedra word nie.
 • Die Varkgriepvirus het egter muteer na ‘n vorm wat maklik van mens tot mens oorgedra kan word, dus kan Varkgriep, anders as voëlgriep versprei word deur mens tot mens kontak.
 • In mense is die simptome tipiese simptome van griep- en verwante siektes naamlik kouekoors, koors, seer keel, spierpyne, erge hoofpyn, hoes, tamheid en algemene ongemak.
 • Dit is bekend dat Varkgriep veroorsaak word deur Influensa A subtipes H1N1, H1N2, H3N1 en H2N3 wat wêreldwyd sirkuleer.

DEPARTMENT OF HEALTH – SOUTH-AFRICA

Vrae oor A(H1N1) Influensa (Varkgriep)

Wat is varkgriep [A(H1N1) Influensa]?

Varkgriep is ‘n siekte van die lugweë wat veroorsaak word deur die tipe A griep (H1N1) virus. Hierdie griep algemeen bekend as varkgriep, wat reg oor die wêreld voorkom, word veroorsaak deur ‘n muteerde weergawe van die virus.

Hoe versprei die A(H1N1) virus?

Die virus versprei van persoon tot persoon. Dit steek net so maklik soos gewone griep aan. Wanneer mense hoes of nies, stel hulle besmette druppels vry, wat ander mense kan inasem. Jy kan ook aansteek deur aan besmette hande of oppervlaktes en daarna aan jouself te vat. Die druppels versprei gewoonlik omtrent een meter rondom die geïnfekteerde persoon. Dit sweef vir ‘n rukkie in die lug, waarna dit op oppervlaktes land. Die virus kan vir tussen twee tot agt ure op hierdie oppervlaktes oorleef. Enige iemand wat aan hierdie oppervlaktes raak, versprei dan die virus verder deur enige
iets anders waaraan hulle raak.

Is dit moontlik om A(H1N1) meer as een keer te kry?

Ja, want die virus kan muteer (verander). Wanneer jy besmet word met die varkgriep virus, maak jou liggaam teenliggaampies, wat die virus sal herken en daarteen veg wanneer die liggaam dit weer teëkom. As die virus muteer, sal jou liggaam dalk nie die nuwe stam herken nie, en jy sal weer siek word.

Moet ek nou probeer varkgriep kry sodat ek weerstand kan opbou teen latere, erger stamme van die siekte?

Nee. Moenie probeer siek word nie, dit sal net die virus help versprei. Navorsers en dokters weet nog nie alles van die virus nie, dit is te vroeg om aan te neem dat dit baie eenvoudig is. As jy nou varkgriep kry beteken dit ook nie dat jy nie later ander, nuwe stamme van die siekte sal kry nie.

Wat is die simptome van A(H1N1) influensa?

Die simptome van A(H1N1) influensa is baie dieselfde as die van gewone griep. Dit sluit koors, hoesbuie, hoofpyn, spier- en lyfpyn, ‘n seer keel en loperige neus en somtyds braking en diarree in. Tipiese simptome is ‘n skielike hoë koors (38° en hoër) en ‘n skielike hoeserigheid. Ander simptome is tamheid, koue rillings, seer spiere en ‘n verlies aan eetlus.

Hoe beskerm ek myself en ander teen die virus?

Jy kan die risiko om besmet te word of ander te besmet verminder (maar nie heeltemal vermy nie) deur:

 • Altyd jou neus en mond te bedek met ‘n snesie wanneer jy hoes of nies
 • Altyd onmiddelik en deeglik ontslae te raak van vuil snesies
 • Vol te hou met goeie basiese higiëne deur byvoorbeeld gereeld jou hande te was met seep en water. Dit voorkom die verspreiding van die virus van jou hande na jou gesig of ander mense en oppervlaktes
 • Oppervlaktes soos deurhandvatsels, telefone en werksareas gereeld en deeglik skoon te maak
 • Vermy kontak van nader as ‘n meter met mense wat griep mag hê
 • Verminder die tyd wat jy saam met ander mense in beknopte areas spandeer
 • Verbeter die vloei van lug in jou huis en kantoor deur vensters oop te laat
 • Volg ‘n gesonde lewenstyl – kry genoeg slaap, eet voedsame kos en oefen gereeld

Hoe lank kan die influensa virus oorleef op oppervlaktes soos boeke en deurhandvatsels?

Navorsing het bewys dat die influensa virus vir twee tot agt ure op oppervlaktes in die omgewing kan oorleef.

Moet ek ‘n gesigmasker dra?
Nee. Gesondheidswerkers moet ‘n masker dra wanneer hulle binne ‘n meter van pasiënte met varkgriepsimptome werk om te verhoed dat hulle die virus kry of na ander pasiënte versprei.

Hoekom word maskers nie aanbeveel nie?
Eerstens is daar geen bewyse dat maskers werk om besmetting te voorkom nie. Die virus word versprei deur aan besmette oppervlaktes te raak of wanneer iemand binne een meter van jou hoes of nies. Tensy jy naby aan iemand met die virus staan, sal die masker nie ‘n verskil maak nie. Daar is ook risiko’s aan verbonde as jy nie die masker reg gebruik nie. Maskers moet gereeld vervang word omdat hulle nie meer goed werk wanneer hulle klam word van asemhaling nie. Jy kan jouself besmet wanneer jy aan die buitekant van die masker raak of ander mense besmet as jy nie die masker korrek weggooi nie. Maskers gee mense ook valse gerustheid. Hulle dink dan dat dit nie meer nodig is om gereeld hulle hande te was, by die huis te bly as hulle siek voel of hulle mond en neus te bedek wanneer hulle hoes of nies nie.

Wat is seisoenale griep?

Seisoenale griep is ‘n ernstige virale infeksie wat veroorsaak word deur die influensavirus. Dit kom elke jaar voor en al verander die virus elke jaar, het die meeste mense een of ander tipe immuniteit daarteen, wat die hoeveelheid gevalle beperk. Daar is ook seisoenale griep entstowwe beskikbaar wat die hoeveelheid gevalle en sterftes help beperk.

Wat is die verskil tussen seisoenale griep en die nuwe influensa A(H1N1)?

Jy sal nie die verskil tussen gewone seisoenale griep en influensa A(H1N1) kan herken sonder mediese hulp nie. Die simptome van seisoenale griep en die nuwe influensa A(H1N1) is dieselfde.

Kan die huidige seisoenale griep entstowwe my beskerm teen die nuwe virus?

Inligting wat op hierdie stadium beskikbaar is wys dat die huidige entstowwe slegs min, beskerming bied teen dié virus.

Waarom is mense so bekommerd oor die influensa AH1N1)?

Hierdie virus het nog nooit voorheen onder mense versprei nie en is nie verbonde aan enige van die vorige menslike seisoenale influensavirusse nie. Omdat dit ‘n redelike nuwe virus is, het die meeste mense geen of baie min weerstand daarteen. Dit beteken dat die nuwe virus baie vinniger sal versprei as gewone griep. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) is dit net so aansteeklik as seisoenale griep en versprei dit baie vinnig, veral onder jong mense tussen die ouderdomme van 10 en 45 jaar.

Hoe ernstig is varkgriep?

Die erns van die griep wissel van ligte simptome tot ernstige siekte en dood. Die meerderheid mense wat die griep kry ervaar ligte simptome en herstel binne ‘n week sonder om antivirale medisyne te neem of hospitaal toe te gaan.

Waarom gaan mense dood van die influensa A(H1N1) virus?

Honderde duisende mense sterf elke jaar aan seisoenale griepepidemies, en die nuwe influensa A(H1N1) kan dieselfde ernstige gevolge hê. Meeste sterfgevalle kom voor as gevolg van ander onderliggende siektes of ‘n opportunistiese sekondêre infeksie soos longontsteking. Hoë risiko groepe het ook ‘n groter kans om ernstig siek te word of te sterf.

Wie val in die hoë risiko groepe?

Hoë risiko groepe sluit swanger vroue en mense met onderliggende mediese toestande in. Veral mense met ernstige kroniese long toestande, insluitend asma, moet dadelik mediese hulp soek as hulle griep kry. Ander hoë risiko groepe is mense met kardiovaskulêre siektes, kanker, diabetes, en mense met swak immuunsisteme. Die WGO waarsku ook dat voorlopige studies toon dat vetsug, en veral uiterste vetsug ook die risiko van ernstige siekte kan verhoog. Die WGO waarsku ook dat alhoewel die meeste andersins gesonde mense slegs ligte vorms van die griep sal ondervind, daar wel uitsonderings is. ‘n Baie klein hoeveelheid van gesonde mense, gewoonlik onder die ouderdom van 50, ervaar ‘n baie vinnige verswakking na baie ernstige en soms dodelike gevalle van die griep. Dit gaan gewoonlik gepaard met ernstige longontsteking wat dan die longweefsel vernietig en orgaanversaking veroorsaak. Geen faktore wat hierdie gevalle kan voorspel is al geïdentifiseer nie, maar studies om dit vas te stel is onderweg.

Wanneer moet jy mediese hulp soek?

Jy moet mediese hulp soek as jy kort van asem is en sukkel om asem te haal. Blou lippe, bloederige of donker slym as jy hoes, pyn in die bors, wisselende geestestoestande, lae bloeddruk en ‘n hoë koors vir langer as drie dae is ook gevaartekens. Kinders wat vinnig en moeilik asem haal, heeltyd lomerig is, sukkel om wakker te word, lusteloos is en nie wil speel nie en wat aanhoudende koors en soms stuipe het, moet dadelik mediese hulp kry.

Watter medikasie kan jy gebruik om influensa A(H1N1) te behandel?

In Suid-Afrika gebruik ons die antivirale medisyne Oseltamivir (Tamiflu®) om mense te behandel. Omdat die meeste mense ligte simptome het en vinnig gesond word, selfs al word hulle nie behandel nie, moet jy net antivirale medisyne gebruik as jy met influensa A(H1N1) gediagnoseer is en jou dokter of ander gesondheidspersoneel dit voorskryf om te voorkom dat jy ernstig siek word. Antivirale medisyne verminder die risiko dat jy longontsteking sal kry (longontsteking is die grootste oorsaak van sterftes in varkgriep pasiënte) en die kans dat jy in die hospitaal opgeneem sal word is skraler.

Moet ek nou antivirale medisyne neem vir in geval ek dit later mag kry?

Nee. Jy moet slegs antivirale medisyne neem as jou dokter of ander gesondheidspersoneel dit aanbeveel. Individue moet nie sonder ‘n voorskrif medisyne koop om varkgriep te voorkom of te behandel nie. Wees veral versigtig om medisyne oor die Internet te koop.

Wat kan gebeur as ek die antivirale medisyne gebruik sonder dat ek varkgriep het?

Jou liggaam bou ‘n weerstand teen die antivirale medisyne op. Wanneer jy dan regtig later siek word, sal die antivirale medisyne dalk nie meer vir jou werk nie.

Moet ek skool of werk toe gaan as ek griep het, maar ek voel beter?

Nee. Maak nie saak of jy varkgriep of gewone seisoenale griep het nie, jy moet by die huis bly tot al jou simptome weg is. So kan jy kollegas, vriende en ander mense beskerm.

Moet ek nog steeds werk of skool toe gaan as ek kontak gehad het met iemand wat varkgriep het?

Ja, solank jy nie griepsimptome het nie. As jy gesond voel moet jy normaalweg met jou gewone aktiwiteite aangaan. Jy kan nog steeds skool of werk toe gaan. Dit kan tot sewe dae (normaalweg twee tot vyf dae) duur vandat jy aangesteek het totdat jy die griepsimptome kry. Wanneer jy die simptome begin kry moet jy by die huis bly en die algemene raad volg.

Hoe lank is die inkubasie tydperk for influensa A(H1N1)?

Die inkubasie tydperk vandat jy aansteek tot die simptome ontwikkel is nog nie presies vasgestel nie, maar dit kan tussen twee en vyf dae wees.

Wanneer is jy die aansteeklikste?

Mense is op hul aansteeklikste van een dag voor hulle die simptome ontwikkel tot sewe dae nadat hulle siek geword het. Daarna sal hulle nog steeds vir tot vyf dae die siekte kan versprei wanneer hulle hoes of nies. Mense word minder aansteeklik soos wat die simptome minder word en wanneer al die simptome weg is, word hulle nie meer as aansteeklik beskou nie. Kinders, veral jong kinders, kan vir ‘n langer tydperk aansteeklik bly. Dit is baie belangrik dat mense met griepsimptome by die huis moet bly vir ten minste sewe dae om te voorkom dat dit na ander mense versprei.

Kan ons in Suid-Afrika toets of iemand varkgriep het?

Ja. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (Nios) toets ernstige gevalle volgens die riglyne van die Wêreldgesondheidsorganisasie. Daar is ook ander laboratoriums in Suid-Afrika wat help met die toetse.

Is daar ‘n entstof teen influensa A(H1N1)?

Op hierdie stadium is daar entstof teen varkgriep, maar verlig net die simptome en infeksie en kan dit nie volkome voorlom nie. Vervaardigers werk daaraan om ‘n beter entstof te ontwikkel.

SWANGER VROUE
Hoekom is swanger vroue ‘n hoë-risiko groep?

Swanger vroue is meer ontvanklik vir alle infeksies omdat hulle immuniteit natuurlik onderdruk word gedurende swangerskap. Hulle is veral kwesbaar vir varkgriep omdat die virus jonger ouderdomsgroepe affekteer. Verminder jou risiko deur nie onnodig te reis nie en groot groepe mense te vermy. Swanger vroue moet ook let op die algemene riglyne vir goeie higiëne. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het aanbeveel dat swanger vroue en die gesondheidswerkers wat na hulle omsien veral oplettend moet wees vir simptome in areas waar die A(H1N1) virus algemeen voorkom.

Watter komplikasies kan plaasvind gedurende swangerskap?

Moontlike komplikasies is longontsteking, asemhalingsprobleme en dehidrasie, wat meer gereeld plaasvind na die vierde maand van swangerskap. Daar is ‘n geringe kans dat hierdie komplikasies vroeë geboortes of miskrame kan veroorsaak, maar daar is nog nie genoeg inligting beskikbaar sodat ons presies kan weet hoe algemeen dit is nie.

Moet ek ophou borsvoed as ek siek is?

Nee, net as jou dokter of ‘n gesondheidswerker dit aanbeveel. Navorsing in ander influensa-pandemies het gewys dat borsvoeding die beste beskerming vir babas bied. Die baba kry natuurlike teenmiddels van die ma en dit voorkom asemhalingsprobleme. Borsvoeding verskaf ook die beste algemene oedingstowwe vir babas, wat hulle kanse verbeter om teen siektes te veg.

Kan ek antivirale medisyne neem as ek swanger is?

Ja, maar net as jou dokter or gesondheidswerker dit aanbeveel.

KINDERS ONDER VYF JAAR

Seisoenale griep kom meer onder kinders onder vyf jaar voor en ernstige gevalle en hospitalisasie is ook meer algemeen onder kinders as volwassenes.
Gedurende vorige pandemies was die stertesyfers die hoogste onder kinders van minder as een jaar.

Hoe kan ek sien of my kind varkgriep het?

Jy moet dadelik jou dokter of gesondheidswerker kontak as jou kind die volgende simptome het:

 • tamheid
 • hoofpyn
 • loopneus en nies
 • seer keel
 • ‘n kort asem
 • verlies aan eetlus
 • braking en diarree
 • seer spiere, ledemate en gewrigte
 • ‘n koors van 38° of meer
 • koorsigheid, ‘n warm vel en stuipe aanvalle.

Hoe behandel ek ‘n kind met varkgriep?

Hou die kind by die huis en gee die behandeling wat jy gewoonlik vir kinders met griep of verkoue sal gee. Maak seker dat hulle baie vloeistowwe drink, rus en gesond eet. Jy kan vir hulle voorgeskrewe of oor-die-toonbank-medisyne gee om die simptome van die griep te verlig en die koors te breek. Neem dadelik jou kind na die dokter of gesondheidswerker indien simptome vererger.

Kan kinders antivirale medisyne gebruik?

Ja, maar net as dit deur jou dokter of gesondheidswerker voorgeskryf word.

Kan babas onder een jaar antivirale medisyne gebruik?

Jou dokter of gesondheidswerker sal jou kan help met die behandeling van jou baba. Die beste beskerming vir jou baba is nog steeds om goeie higiëne toe te pas en gereeld oppervlaktes, speelgoed en ander benodighede skoon te maak.

MENSE OOR 65 JAAR

Al lyk dit op hierdie stadium of die A(H1N1) virus eerder mense in jonger ouderdomsgroepe affekteer, is daar nog nie baie inligting beskikbaar oor die risikos vir ouer mense nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie beveel nie antivirale medisyne aan vir mense oor 65 jaar met ligte aanvalle van varkgriep nie.

Het mense wat HIV positief is of VIGS het ‘n groter kans om komplikasies te ontwikkel as hulle varkgriep kry?

Ja. Alle mense met onderliggende mediese toestande se risiko is groter om ernstig siek te word of longontsteking te kry as hulle siek word van die A(H1N1) virus.

Is dit veilig om vark of varkprodukte te eet?

Ja. Influensa A(H1N1) word nie oorgedra deur vark of varkprodukte te eet nie. Jou varkvleis is net so veilig soos altyd, maar onthou om nog steeds goeie higiëne toe te pas en vleis goed gaar te maak. Die influenza (H1N1) virus gaan dood as dit aan temperature hoër as 70° blootgestel word.

Kan my troeteldier varkgriep kry?

Daar is tans geen bewyse dat troeteldiere hierdie stam van griep kan kry nie. Dit lyk asof varkgriep net van mens tot mens versprei. Honde en katte kry ook nie gewone seisoenale griep van hulle eienaars nie.

Wie kan ek kontak vir meer inligting?

Jy behoort antwoorde op die meeste van jou vrae te kry indien jy die volgende webtuistes besoek:

Telefoniese navrae kan gerig word aan:

 • NIOS Influensa Navrae (08:00 tot 17:00 Maandag tot Vrydag) – 082 477 8026
 • Na-ure, naweke en openbare vakansiedae – NIOS Navrae – 082 883 9920

Vir meer opgedateerde inligting gaan na DEPARTMENT OF HEALTH – SOUTH-AFRICA.
_________________________________________________________________________
Bronne:

DIE GROOTSTE VAN ALLES IS DIE LIEFDE


Sê nou maar ek is so “geestelik” dat ek die tale kon praat wat die engele in die hemel praat en selfs nog ‘n klomp ander, maar ek het nie ander mense lief nie, wat dan? Vir die Here klink daardie “geestelike gepraat” dan na niks anders as ‘n geraas soos iemand wat teen ‘n yster kap nie. Sê nou ek kan uitstekend preek, is hoog geleerd in die dinge van die Here en verstaan dinge van God wat ander mense nie eers weet nie, en boonop het ek nog die grootste geloof wat jy jou kan voorstel, maar ek het nie ander mense lief nie, dan is ek vir die Here ‘n nul op ‘n kontrak. Al gee ek alles wat ek besit vir arm mense en word as martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie lief nie, help dit alles niks.

Om ander lief te hê beteken:

 • om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie;
 • om altyd mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel;
 • om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik daaroor te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie;
 • om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie;
 • om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie;
 • om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie;
 • om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie;
 • om nie sommer vir niks kwaad te word nie;
 • om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom of haar kan terugkry nie.

Maar liefde het ook grense: liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het; liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook g’n einde nie.

Liefde is nie iets wat ‘n mens kan opgebruik en dan sê dis klaar nie. Maar die spesiale geskenke wat die Gees aan mense gee soos om God se Woord oor te dra of in “spesiale tale” te praat of om dinge van die godsdiens te verstaan waarvan ander nie veel weet nie, dit sal nie vir altyd hou nie. Daar sal ‘n tyd kom wanneer die Gees dit nie meer vir mense sal gee nie, omdat dit nie meer nodig sal wees nie. Ons weet in elk geval nou nie alles nie en wat ons vir julle van God se wil vertel, is ook nie alles wat daar is om te weet nie. Daar sal ‘n tyd kom wanneer alles perfek sal wees soos God dit bedoel het. Dan sal die dinge wat God net vir ‘n tydjie wou gebruik het nie meer nodig wees nie. Dit is eintlik maar so met ‘n mens ook. Toe ek klein was, het ek nie soos ‘n grootmens gepraat nie, maar soos ‘n kind. Ek het ook gehou van dinge waarvan kinders hou en graag daaroor gepraat. Ek kon ook nie verstaan waaroor die grootmense praat nie, want ek het deur die oë van ‘n kind na dinge gekyk. Maar toe het ek grootgeword en dit het alles verander. Die dinge wat vir my as kind so belangrik was, is nou nie meer vir my belangrik nie. Ons is nou nog eintlik maar in ons geestelike kinderskoene. Ons kan nie alles van God verstaan nie. Dit is asof ons in ‘n blinkerige stuk staal na onsself kyk. Ons kan nie alles mooi uitmaak wat ons sien nie. Maar die tyd kom wanneer ons alles helder en duidelik sal sien asof dit reg voor ons staan. Nou maak ons maar stuk-stuk uit van God en alles wat Hy vir ons doen en beteken. Daar kom egter ‘n tyd wanneer ek alles sal weet, net soos God nou allles van my af weet.

Tot daardie tyd kom, het ons drie belangrike dinge wat ons op koers moet hou: daar is die verhouding met God, die sekerheid dat Hy sy beloftes sal hou en liefde. En van hulle staan die liefde bo-aan die lys.

(Uit 1 Korintiërs 13 – Die Boodskap)

The Prayer of a Minor Prophet


This is the prayer of a man called to be a witness to the nations. This is what he said to his Lord on the day of his ordination. After the elders and ministers had prayed and laid their hands on him he withdrew to meet his Savior in the secret place and in the silence, farther in than his well-meaning brethren could take him.

And he said: O Lord, I have heard Thy voice and was afraid. Thou has called me to an awesome task in a grave and perilous hour. Thou art about to shake all nations and the earth and also heaven, that the things that cannot be shaken may remain. O Lord, my Lord, Thou has stooped to honor me to be Thy servant. No man taketh this honor upon himself save he that is called of God as was Aaron. Thou has ordained me Thy messenger to them that are stubborn of heart and hard of hearing. They have rejected Thee, the Master, and it is not to be expected that they will receive me, the servant.

My God, I shall not waste time deploring my weakness nor my unfittedness for the work. The responsibility is not mine, but Thine. Thou has said, “I knew thee – I ordained thee – I sanctified thee,” and Thou hast also said, “Thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.” Who am I to argue with Thee or to call into question Thy sovereign choice? The decision is not mine but Thine. So be it, Lord. Thy will, not mine, be done.

Well do I know, Thou God of the prophets and the apostles, that as long as I honor Thee Thou will honor me. Help me therefore to take this solemn vow to honor Thee in all my future life and labors, whether by gain or by loss, by life or by death, and then to keep that vow unbroken while I live.

It is time, O God, for Thee to work, for the enemy has entered into Thy pastures and the sheep are torn and scattered. And false shepherds abound who deny the danger and laugh at the perils which surround Thy flock. The sheep are deceived by these hirelings and follow them with touching loyalty while the wolf closes in to kill and destroy. I beseech Thee, give me sharp eyes to detect the presence of the enemy; give me understanding to see and courage to report what I see faithfully. Make my voice so like Thine own that even the sick sheep will recognize it and follow Thee.

Lord Jesus, I come to Thee for spiritual preparation. Lay Thy hand upon me. Anoint me with the oil of the New Testament prophet. Forbid that I should be come a religious scribe and thus lose my prophetic calling. Save me from the curse that lies dark across the modern clergy, the curse of compromise, of imitation, of professionalism. Save me from the error of judging a church by its size, its popularity or the amount of its yearly offering. Help me to remember that I am a prophet – not a promoter, not a religious manager, but a prophet. Let me never become a slave to crowds. Heal my soul of carnal ambitions and deliver me from the itch for publicity. Save me from bondage to things. Let me not waste my days puttering around the house. Lay Thy terror upon me, O God, and drive me to the place of prayer where I may wrestle with principalities and powers and the rulers of the darkness of this world. Deliver me from overeating and late sleeping. Teach me self-discipline that I may be a good soldier of Jesus Christ.

I accept hard work and small rewards in this life. I ask for no easy place. I shall try to be blind to the little ways that could make life easier. If others seek the smoother path I shall try to take the hard way without judging them too harshly. I shall expect opposition and try to take it quietly when it comes. Or if, as sometimes it falleth out to Thy servants, I should have grateful gifts pressed upon me by Thy kindly people, stand by me then and save me from the blight that often follows. Teach me to use whatever I receive in such manner that will not injure my soul nor diminish my spiritual power. And if in Thy permissive providence honor should come to me from Thy church, let me not forget in that hour that I am unworthy of the least of Thy mercies, and that if men knew me as intimately as I know myself they would withhold their honors or bestow them upon others more worthy to receive them.

And now, O Lord of heaven and earth, I consecrate my remaining days to Thee; let them be many or few, as Thou wilt. Let me stand before the great or minister to the poor and lowly; that choice is not mine, and I would not influence it if I could. I am Thy servant to do Thy will, and that will is sweeter to me than position or riches or fame and I choose it above all things on earth or in heaven.

Though I am chosen of Thee and honored by a high and holy calling, let me never forget that I am but a man of dust and ashes, a man with all the natural faults and passions that plague the race of men. I pray Thee, therefore, my Lord and Redeemer, save me from myself and from all the injuries I may do myself while trying to be a blessing to others. Fill me with Thy power by the Holy Spirit, and I will go in Thy strength and tell of Thy righteousness, even Thine only. I will spread abroad the message of redeeming love while my normal powers endure.

Then, dear Lord, when I am old and weary and too tired to go on, have a place ready for me above, and make me to be numbered with Thy saints in glory everlasting. Amen. AMEN.

[1] Written in 1950, this chapter has been reprinted many times and widely circulated.

By AW Tozer

Truth and Love


For God to use us to wield the sword we must have a spirit of wisdom and revelation and be full of His love. The sword with truth only and not love is like a machete, it maims and inflicts terrible wounds. The sword with both truth and love is like a surgical scalpel…it cuts with precision and removes the corruption or cancer from our souls. It still hurts but He who wounds us will also bind up our wounds. So when we minister the word we must always keep this as our focus and goal:
Marcus Visser

…of which I became a minister according to the stewardship from God which was given to me for you, to fulfill the word of God,
(Colossians 1:25)

Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus.
(Colossians 1:28)

The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.
(1 Timothy 1:5)

Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
(2 Timothy 2:15)