• Onlangs geplaas

 • My LinkedIn Profiel

 • Copyright Notice

  © Thomas Dreyer and Lewegewer, 1994- 2016. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Thomas Dreyer and Lewegewer with appropriate and specific direction to the original content.

 • Bladsye

 • Thomas Dreyer

  Ek is gaande oor die natuur en is selfs verlief op die Skepper daarvan. Ek geniet en waardeer die lewe saam met Hom en al my familie en vriende wat dit saam met my deel...

 • Argiewe

 • Nuutste kommentaar

  Marjorie on Installeer meer Bybels, Kommen…
  Thomas Dreyer on We’re OK
  daan on We’re OK
  louisa on Daar is nie ‘n god nie,…
  Ruweida on Christ Alone Ministries South…
  JB LOURENS on BYBEL OP JOU REKENAAR
  Martha on BYBEL OP JOU REKENAAR
  Edwin on Daar is nie ‘n god nie,…
  Apostaat on Wie is Hy nou eintlik…
  J.J. O'Kelly on Bybel op jou Selfoon en R…

Man’s Search for God–Closer to Truth


We need to rethink our understanding of God. I do not mean that we are wrong, but we need to be able to understand and explain the essence that is absolutely true to us…

Melissa Cain Travis

I’m a huge fan of Closer to Truth, an extraordinarily well-done series on PBS hosted by Robert Lawrence Kuhn. Kuhn is an agnostic who is passionate about the Big Questions, such as the existence of God, the nature of mankind, and human free will. He has interviewed top scholars from around the world representing very diverse perspectives on ultimate reality. I have a deep appreciation for Kuhn’s open-mindedness and insightful questions. Once in a while his personal biases come through, but he seems to work hard to be very fair-minded (such a rarity!!). The best moments on the show, in my opinion, are when you can tell the person he is interviewing has said something he finds striking and unsettling to his agnosticism.

On a recent episode, Kuhn interviewed Dr. Sarah Coakley, an Anglican systematic theologian and priest who is Professor of Divinity at Cambridge and holds the…

View original post 31 more words

Gesindheid van volharding


Ons sê maklik dat die ”aanhouer wen”, maar tog as dit by ons geloof kom gee ons so maklik op.

Gesindheid van Volharding

Ons vra God vir inspraak en hulp, maar ons is halfhartig in die uitvoer en uitleef van wat ons glo. Hierdie halfhartigheid staan in werklikheid in die pad van volkome vryheid, sukses, seën, vervulling en oplossing (2 Konings 13:17-19).

Verder sê hy: Neem die pyle. En hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel: Slaan teen die grond! En hy het drie maal geslaan en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê: Jy moes vyf of ses maal geslaan het; dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het; maar nou sal jy die Arameërs drie maal verslaan (2 Konings 13:18-19).

As ons dan kies om in volle oorgawe te lewe in dit wat ons glo en vanaf God ontvang, word ons in staat gestel om lewe, seën, vervulling, oplossing en wat ook al nodig is te spreek in elke situasie, ervaring, probleem en verwoesting wat in ons persoonlike lewe, in die lewe van ander mense en in ons land is (Jesaja 55:9-11). Ons sal dan soos Eségiël lewe kan spreek oor die dooie of verwoeste situasie (Eségiël 37:1-14).

God gebruik nie volmaakte mense nie, anders sou Hy slegs vir Jesus kon gebruik het. Hy gebruik onvolmaakte mense wat kies om in volle oorgawe tot Hom te lewe.

Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is. Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge (Jeremia 17:7-8,10).

EwigheidsvisieHet jy ‘n ewigheidsvisie en verstaan jy die belangrikheid daarvan?

Daar was ‘n man gewees wat sy ewigheidsvisie verloor het. Hy was lid gewees van ‘n span wat na lande wat deur hongersnood en natuurrampe geteister was gaan bedien het. Hy het daar gesien hoe ‘n ma God smeek om haar en haar kind te red, maar hulle was reeds te swak gewees weens die hongersnood. Nadat hulle gesterf het, het hy begin twyfel aan God se ewigheidsplan. Kort daarna het hy geskryf dat hy nie meer kan glo en vertrou op ‘n God wat nie ingryp wanneer ‘n ma Hom smeek vir haar kind nie.

Ja, dit is verseker tragiese gebeure, maar waar staan God? Kyk Hy maar net toe hoe die mensdom ly en swaarkry? NEE! God het ‘n ewigheidsvisie.

So sal my woorde wees wat uit my mond kom, dit sal doen wat Ek wil hê. My woorde sal doen wat Ek gesê het hulle moet doen, my woorde sal nie leeg na My toe terugkom nie (Jesaja 55:11).

God dink en doen ver bo wat die mens kan dink en doen, dit kan vergelyk word met hoe ver die hemel bo die aarde is (Jesaja 55:9).

Woorde kan mense laat sterf of dit kan mense laat lewe. As jy baie praat, dan kan daar goeie of slegte dinge met jou gebeur (Spreuke 18:21).

Ons moet vasklou aan ons ewigheidsvisie en ons woorde moet daardie visie beskryf in plaas daarvan om die slegte en negatiewe situasies en ervaringe te beskryf. Ons moet dus ons woorde gebruik om ons ervaringe en situasies te verander tot iets goed. Ons moet onthou dat ons woorde skeppings mag het en ons dus die oplossings en antwoorde tot alles moet spreek.

Ewigheidsvisie beteken dus om lewe, seën, vervulling, oplossing ens. te sien en te spreek soos ‘n profeet van God (1 Petrus 2:9). 

Die Vreemdeling


Is jy ‘n Christen?

Weet jy wat die Bybel ons leer oor die vreemdeling?

God leer Sy mense om nooit vreemdelinge te mishandel of te onderdruk nie, maar om hulle lief te hê (Deuteronomium 10:19).

Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie, want julle was vreemdelinge in Egipte (Eksodus 22:21).

The Foreigner

Hy maak dit ook baie duidelik dat ons ook vreemdelinge kon gewees het wat dit ook sou verkies het om goed behandel te word, of vreemdelinge is wat goed behandel wil word.

Dit is dus baie hartseer om te sien hoe ons Suid-Afrikaanse broers en susters die vreemdelinge haat, dis-respek en ook woede en frustrasie teenoor hulle ontwikkel het. Ek wou nie Jesus wat gesê het dat ons selfs ons vyande moet liefhê hier aanhaa nie, omdat hierdie vreemdelinge nie veronderstel is om as ons vyande gesien te word nie. Suid-Afrika het die grootste geleentheid ooit om gedurende hierdie tyd die lig te wees soos voorspel deur baie.

God het ‘n hart vir die vreemdeling (Deuteronomium 10:18) en Sy opdrag vir Sy mense is om hulle lief te hê, te ondersteun en vir hulle te sorg (Levitikus 19:10; 23:22). Hy het dit duidelik gemaak dat die vreemdelinge en die mense van ons eie nasionaliteit op dieselfde manier behandel moet word en dieselfde verwagtinge kan hê van die mense wat hulle hul lewens mee deel (Levitikus 24:22; Númeri 9:14; 15:15).

Dit is eintlik ons plig om te sorg vir die vreemdeling en om seker te maak dat hulle nie ly terwyl hulle tussen ons woon nie (Levitikus 25:6; Deuteronomium 24:21). As Suid-Afrikaners moet ons bely omdat ons hierdie mense so hard, negatief en openlik onbeskof behandel het. Hulle is hier om by ons te leer en die seëninge van God te geniet, terwyl ons hulle leer van die God van liefde.

Want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; (Matthéüs 25:35).

Ek bid dat ons van hierdie geleentheid gebruik sal maak en dit sal aangryp sodat ons die God van liefde met elkeen van hulle sal deel!

Gebed:
God van genade en barmhartigheid ons het berou omdat ons toegelaat het dat die leuens van die wêreld ons verblind het in so ‘n mate dat ons die vreemdeling met haat en minagting behandel het. Vergewe hierdie dwaasheid van ons en help ons om te herstel wat ons vernietig het. In Jesus Naam, Amen!

The Foreigner


Are you a Christian?

Do you know what the Bible teaches regarding the foreigner?

God taught His people to never mistreat or oppress foreigners, but to love them  (Deuteronomy 10:19).

You shall neither mistreat a foreigner nor oppress him, for you were foreigners in the land of Egypt (Exodus 22:21).

The Foreigner

He also makes it clear that we might have been, or are, foreigners who also would have wanted, or wants, to be treated well.

It is therefore very sad to see how our South African brothers and sisters have developed hate, disrespect, anger and frustration towards the foreigners. Jesus said that we should love even our enemies, but these foreigners are not even  supposed to be viewed as our enemies at all. South Africa has the greatest opportunity during these times to be the light, as prophesied by many.

God has a heart for the foreigner (Deuteronomy 10:18) and instructed His people to love, support and care for them (Leviticus 19:10; 23:22). He made it clear that the foreigners and the people of your own nationality should be treated in the same way and have the same expectations from those they are sharing their lives with (Leviticus 24:22; Numbers 9:14;15:15).

It is actually our duty to care for the foreigner and to make sure they do not suffer while they are living amongst us (Leviticus 25:6; Deuteronomy 24:21). As South Africans we need to repent from being harsh, negative and outright rude to these people. They are here to learn from us and to enjoy the blessings of God, while we teach them about the God of Love.

For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me (Matthew 25:35).

I pray that we will grab this opportunity and share the God of Love with each and every one of them!

Prayer:
God of mercy and grace we repent from being blinded by the lies of the world which caused us to treat the foreigner with hate and disrespect. Forgive our foolishness and help us to restore what we have destroyed. In Jesus Name, Amen!

Wie is jy?


Is jy wie jy is, of liewer wie jy moet wees? Dit was eers vir my moeilik gewees om te begryp wat hiermee bedoel word. Ek het toe die volgende gelees en verstaan nou dat ek is wie ek is in Hom en kan dus die beste persoon wees wat ek kan wees.
“Julle moet so aanhou glo dat julle geloof heeltemal sal wees soos dit moet wees. Julle moet so aanhou glo dat julle alles sal doen wat God wil hê, dan sal julle heeltemal wees soos God wil hê julle moet wees.”

‭‭Jakobus‬ ‭1:4‬ ‭ABA‬‬
In Hom lewe ons en is ons hele wese…

Han 17:28

Want ons is Sy kinders. 
Streef dus na geregtigheid, om so te lewe soos God van jou verwag.

Ons werk en lewe vir Hom


“Slawe, julle moenie iets doen net sodat ander mense daarmee tevrede sal wees nie. Julle moet dit baie goed doen sodat die Here daarmee tevrede sal wees, want julle weet die Here sal julle beloon. Hy sal vir julle gee wat Hy vir julle belowe het. Julle werk vir Christus, Hy is julle Eienaar.”‭‭Kolossense‬ ‭3:23-24‬ ‭ABA‬‬

%d bloggers like this: